Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI

UCHWAŁA NR XXVIII/152/16
RADY MIEJSKIEJ W RECZU
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011
roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579), oraz art. 9a ust. 15 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 1390)
Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Pawłowski

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/152/16
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 21 grudnia 2016 r.
REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEG O
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W RECZU
§ 1
Podstawę prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowią :
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U z 2015 r. poz. 1390),
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016, poz. 487, 1893)
3. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
930, 753, 1583, z 2015 r. 1310, 1359),
4. Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w
sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.
2011 nr 209 poz. 1245)
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Reczu.
2. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze
sobą w sposób skoordynowany, mogą tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w
indywidualnych przypadkach.
3. Przez problem rozumie się każdą trudną sytuację osoby, rodziny, grupy
problemowej bądź środowiska, których rozwiązanie wykracza poza
kompetencje jednej instytucji i wymaga zaangażowania innych podmiotów.
§ 3. Cele Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Zespół realizuje w szczególności następujące cele:
a) pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i
środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów,
b) efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w
momencie zaistnienia problemu,
c) współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
e) zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez
działania informacyjno-edukacyjne.
§ 4 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
Cele Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są poprzez
następujące zadania:
1. ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych
lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie
sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności
rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz
podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa
poprzedzone szczegółową diagnozą problemu przemocy.
2. udzielanie pomocy, oraz prowadzenie poradnictwa socjalnego, prawnego,
psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku,
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich
problemów, a także rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i
możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
3. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie oraz
interwencji w przypadku wystąpienia przemocy domowej, a także
uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
4. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy,
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
6. podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”,
7. prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których
dochodzi do przemocy oraz rejestrowanie efektów tych działań.
§ 5 Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia
Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego.
3. Odwołanie przewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 4 członków
Zespołu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Spotkania grup roboczych zwołuje się na wniosek osób, rodzin, grup
problemowych, środowiska, instytucji mających trudności lub wykazujących
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
5. Wszyscy członkowie Zespołu i grup roboczych obowiązani są zachować w
tajemnicy wszelkie informacje, o których dowiedzieli się w ramach
wykonywania czynności związanych z pracą zespołu bądź grupy roboczej.
Każdy członek Zespołu i grupy roboczej przed przystąpieniem do
wykonywania swoich obowiązków w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,
o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie składa pisemne oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich
informacji i danych uzyskanych podczas realizacji zadań w ramach pracy w
Zespole lub grupach roboczych (załącznik nr 1). Obowiązek ten utrzymuje się
także po ustaniu członkostwa w Zespole lub grupach roboczych.

6. W celu tworzenia lokalnych zintegrowanych programów i kampanii
profilaktycznych oraz lokalnej polityki społecznej w pracach uczestniczą
wszyscy członkowie Zespołu.
§ 6
Zwoływanie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych
1. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez przewodniczącego lub na wniosek
4 członków zespołu, z tym że pierwsze posiedzenie zwołuje Burmistrz Recza.
Posiedzenie grupy roboczej zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego
nieobecności inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.
Zawiadomienie o posiedzeniu przesyłane są w formie pisemnej, mailowej lub
telefonicznej.
3. Zgłoszenia sprawy na posiedzenie grup roboczych może dokonać każdy
członek Zespołu lub grupy roboczej. Osoba zgłaszająca sprawę ustala z
Przewodniczącym Zespołu skład, miejsce i termin posiedzenia grupy
roboczej. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie i przedstawienie
Przewodniczącemu Zespołu wniosku o zwołanie posiedzenia grupy
roboczej(załącznik nr 2).
4. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie grupy roboczej na
podstawie wniosku o zwołanie posiedzenia grupy roboczej, podając jego czas
i miejsce. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub
telefoniczną. Dopuszcza się możliwość przekazania w momencie zwoływania
grupy roboczej kopii ww. wniosku.
5. Koordynatorem pracy grupy roboczej jest przedstawiciel Ośrodka
Pomoc Społecznej w Reczu.
6. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się w dni powszednie, w
godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopuszcza się możliwość
organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji
zaangażowanych w udzielanie pomocy.
7. Z każdego posiedzenia Zespołu i grup roboczych sporządzany jest protokół.
8. Decyzje Zespołu są ważne, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4
członków Zespołu, będących przedstawicielami 4 instytucji wymienionych w §
2 pkt 2.
9. Przedstawicielom Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje podczas
głosowania łącznie 1 głos.
§ 7. Procedury pracy grup roboczych
1. W indywidualnych przypadkach związanych z wystąpieniem przemocy w
rodzinie w celach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie może zostać powołana grupa robocza.
2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec ofiar przemocy odbywa się na
podstawie procedury „Niebieska karta” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie.
3. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy osobie,
rodzinie, grupie problemowej lub środowisku, określający osoby
odpowiedzialne za realizację poszczególnych części działań, opis zadań dla
poszczególnych członków grupy roboczej, a także dla osoby, rodziny,
przedstawicieli grup problemowych, bądź środowiska.
4. Plan pomocy, o którym mowa w pkt 2., ustala się przy uczestnictwie osoby,
rodziny, bądź przedstawicieli grup problemowych, środowiska, instytucji,
których sprawa dotyczy. Możliwe jest określenie planu pomocy bez obecności
osoby, rodziny, bądź przedstawicieli grup problemowych, środowiska,
instytucji, których posiedzenie dotyczy. W tej sytuacji o wyniku posiedzenia i
zobowiązaniach ze strony członków grupy roboczej zainteresowane osoby
informuje się niezwłocznie.
5. Na każdym kolejnym posiedzeniu grupy roboczej przedstawiane są przez
członków grupy działania podjęte na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej
lub środowiska zgodnie z przygotowanymi kartami pracy z rodziną (załączniki
nr 4-9).
6. Po zakończeniu działań grupy roboczej sporządza się protokół zakończenia
działań grupy roboczej, który niezwłocznie przekazywany jest
przewodniczącemu Zespołu interdyscyplinarnego (załącznik nr 11).
§ 8. Dokumentacja prac Zespołu i grup roboczych
1. W ramach realizacji zadań Zespołu i grup roboczych gromadzona jest
następująca dokumentacja:
a) wnioski o powołanie/zwołanie posiedzenia grupy roboczej – dokument
potwierdzający zgłoszenie problemu (załącznik nr 2), do wniosku
dołączane są dokumenty dostarczone przez osobę, rodzinę,
przedstawicieli grup problemowych lub środowiska;
b) protokoły posiedzeń Zespołu interdyscyplinarnego wraz z listami
obecności uczestników;
c) protokoły posiedzeń grup roboczych zawierających listę uczestników
posiedzenia, opis zgłoszonego problemu, zrealizowane działania w
stosunku do rodziny oraz planowane działania w celu pomocy rodzinie
(załączniki nr 10a, 10b, 11);
d) karty pracy z rodziną zawierająca opis realizacji zadań określonych w
planie działań przez powołanych członków grup roboczych (załączniki
nr 4-9);
e) dokumentacja wynikająca z procedury „Niebieskiej Karty”, akta
indywidualne spraw wraz z dokumentami wytworzonymi przez
powołanych członków w pracach grup roboczych;
f) sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
g) uchwały Zespołu;
h) inne niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji zadań Zespołu i
grup roboczych.
2. Ponadto w dokumentacji prac Zespołu i grup roboczych zamieszcza się
oświadczenie o obowiązku zachowania poufności oraz upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych.
3. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 i 2 jest w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Reczu.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POUFNOŚCI INFORMACJI
I DANYCH OSOBOWYCH
…………………
(miejscowość, data)
………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………
(seria i nr dokumentu tożsamości)
………………………………………
(zatrudniona/y)
………………………………………
(stanowisko)
Ja, niżej podpisana/y, informuję, że zapoznałam/łem się z treścią art. 9c
ust. 1–3 1ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 51 ust. 12 i 23
ustawy o ochronie danych osobowych i „oświadczam, że zachowam poufność
informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz że znane mi są przepisy o
odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do
nich dostępu osobom nieuprawnionym”.
……………………………
(podpis)
1 Art. 9c ust. 1: „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w
rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o
ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i
wiedzy osób, których dane te dotyczą”.
Art. 9c ust. 2: „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania w
poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3.
Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w
grupach roboczych”.
2 Art. 51 ust. 1: „Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych
udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”.
3 Art. 51 ust. 2: „Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku

Załącznik nr 2
WNIOSEK O POWOŁANIE/ZWOŁANIE POSIEDZENIA* GRUPY ROBOCZEJ
Niebieska Karta dotycząca rodziny:
…...................................................................................................
• osoba co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie:
…..........................................................................................................................
• osoba co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie:
….........................................................................................................................
• inne osoby wchodzące w skład rodziny:
…........................................................................................................................
….........................................................................................................................
Data sporządzenia Niebieskiej Karty: ….........................................................................
Data przekazanie Niebieskiej Karty do Przewodniczącego: ….......................................
Instytucja sporządzająca Niebieską Kartę: …..................................................................
Wstępna diagnoza sytuacji:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Dotychczas podejmowane działania względem rodziny:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Proponowany skład grupy roboczej:
L.p. Imię i nazwisko Nazwa instytucji/stanowisko
Proponowany termin posiedzenia grupy roboczej:
…..................................................................................
Koordynator grupy:
Zatwierdzam:

Załącznik nr 3
KARTA PRACY Z RODZINĄ
DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PODJĘTE
PRZEZ PRZEDSTAWICIELA POMOCY SPOŁECZNEJ
na rzecz…................................................................................................................................
(NAZWISKO RODZINY, ADRES)
okres od …......................................... do ….........................................

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny