Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu

O instytucji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu jest jednostką organizacyjną Gminy Recz , powołaną do realizacji zadań własnych i zleconych Gminie w zakresie pomocy społecznej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powołany został uchwalą Nr X/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Recz z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. 

Zakres działania, zadania Ośrodka oraz zasady ich realizacji określają :

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 5. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
 6. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
 7. ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r, Nr 125, poz. 842 z późn. zm.)
 8. uchwały Rady Miejskiej podjęte w celu realizacji ustawy o pomocy społecznej.


Do szczegółowych zadań Ośrodka należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i  specjalnych celowych,
 • przyznawanie pomocy rzeczowej,
 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom  tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 • przyznawanie i  wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • organizowanie i prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz gminnych świetlic środowiskowych,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 • zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy.

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny