Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu

Regulamin Organizacyjny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Kierownika M-GOPS  w Reczu

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Świetlica Środowiskowa działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu na podstawie uchwały Nr XVIII/105/12 z dn. 29 marca 2012 roku Rady Miejskiej w Reczu w sprawie nadania Statutu M-GOPS w Reczu  (§8a pkt. 2)

§ 1

CEL DZIAŁANIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

 1. Celem działalności świetlicy środowiskowej (zwanej w dalszej części  Regulaminu Świetlicą) jest pomoc dzieciom (dalej zwanych uczestnikami) z rodzin dysfunkcyjnych, a w miarę potrzeby także innych wychowanków  z terenu gminy – poprzez zapewnienie opieki wychowawczej, organizację ich czasu wolnego, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 2. 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o rodzicach, oznacza to również innych opiekunów prawnych małoletniego.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Wychowawcy oznacza to pracownika M-GOPS w Reczu bezpośrednio zatrudnionego przez Kierownika M-GOPS na stanowisku opiekuna świetlicy.

 

 

§ 2

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 

 1. Świetlica czynna jest zgodnie z rozkładem pracy świetlic, który ustala opiekun świetlicy wraz z Kierownikiem M-GOPS i podaje do publicznej informacji poprzez umieszczenie informacji przy wejściu do świetlicy oraz na stronie internetowej M-GOPS w Reczu.
 2. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków w wieku powyżej 5 roku życia na podstawie deklaracji rodziców o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach świetlicowych .Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Pobyt w świetlicy jest nieodpłatny i dobrowolny.
 4. W świetlicy prowadzi się, stosowanie do możliwości i potrzeb zajęcia środowiskowe, kulturalno-oświatowe, plenerowe, rozrywkowe, sportowe i inne.
 5. Liczba wychowanków uczęszczających na zajęcia świetlicowe pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób.
 6. Zajęcia w świetlicy rozpoczynają się o ustalonej godzinie i kończą o porze wynikającej z rozkładu przy zachowaniu sześciogodzinnego dziennego czasu pracy Świetlicy. Wcześniejsze opuszczenie zajęć  przez wychowanka możliwe jest jedynie za uprzednim , pisemnym oświadczeniem rodziców doręczonym wychowawcy. Obowiązkiem rodziców jest odebranie wychowanka niezwłocznie po zakończeniu zajęć. Na postawie oświadczenia rodziców wychowanek może wracać do domu samodzielnie lub pod opieką osoby upoważnionej przez rodziców. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku braku takiego oświadczenia osoba prowadząca świetlicę ma prawo na własną odpowiedzialność  zgodzić się na uczestnictwo dziecka  w zajęciach informując dziecko o konieczności takiego oświadczenia. Okres takiego uczestniczenia Ne może być dłuższy niż 3 dni, w trakcie których dziecko przebywa w świetlicy.
 7. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w terenie (np. wycieczka do lasu). W takiej sytuacji budynek świetlicy jest zamknięty. O tego typu zajęciach, godzinie ich rozpoczęcia  zamknięciu budynku opiekun świetlicy powinien ustnie powiadomić dzieci podczas poprzedniego dnia otwarcia świetlicy. Na drzwiach świetlicy umieścić należy informację „W dniu … zajęcia w terenie”.
 8. Opiekun świetlicy ma prawo okazjonalnie zmienić dzień przeprowadzenia zajęć (np. zabawa dla dzieci w dzień, który nie jest dniem otwarcia świetlicy).  Takie dzień liczy się normalnie do godzin pracy świetlicy. Osoba prowadząca świetlicę może w ramach tych godzin nie prowadzić zajęć w wybranych przez nią stały dzień/dni otwarcia świetlicy. O wykorzystywaniu tych godzin należy powiadomić Kierownika M-GOPS w Reczu  telefonicznie najpóźniej dzień wcześniej. Na drzwiach świetlicy wywiesić należy informację „W dniu … świetlica nieczynna”.
 9. Zajęcia prowadzą opiekunowie , który:

a|) są jednocześnie pracownikami M-GOPS w Reczu i posiadają odpowiednie wykształcenie w ramach prowadzonych zajęć,

b) posiadają wykształcenie pedagogiczne lub ukończyli odpowiedni kurs pedagogiczny, na  który pozyskują odpowiednią  wiedzę o:

- organizacji zajęć pozaszkolnych,

- pierwszej pomocy.

 1. Kontrole działalności świetlic dokonywane są przez Kierownika M-GOPS w Reczu. Z poszczególnych kontroli sporządzany jest protokół.

 

 

§ 3

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW/INSTRUKTORÓW ŚWIETLICY

 

 1. Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:
 1. zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej   uczestnikom zajęć,
 2. stworzenie odpowiedniego planu pracy, przedłożenie go do  akceptacji Kierownika M-GOPS w Reczu a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami,
 3. współpraca z rodzicami uczestników,
 4. organizowanie zajęć na rzecz uczestników a także uczestniczenie w nich,
 5. zachowanie tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce i ich rodzin,
 6. dokształcanie się oraz posiadanie wiedzy w zakresie: przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, udzielania pomocy psychicznej i fizycznej, przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu i innym patologiom,
 7. dbałość o prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji świetlicy.
 1. Opiekun świetlicy odpowiada za powierzony majątek i rzeczy ruchome.
 2. 3. W przypadku nieszczęśliwych wypadków z udziałem uczestników podczas zajęć w świetlicy opiekun świetlicy zobowiązany jest do:
 1. niezwłocznego zapewnienia poszkodowanemu opieki.
 2. sprowadzenia fachowej pomocy medycznej (pogotowie ratunkowe, lekarz),
 3. w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 4. niezwłocznego  zawiadomienia rodziców (opiekunów) poszkodowanego,
 5. zabezpieczenia miejsca wypadku,
 6. zawiadomienia w razie potrzeby innych służb pomocniczych, policji,
 7. zawiadomienia Kierownika M-GOPS w Reczu
 8. sporządzenia notatki służbowej opisującej zdarzenie i przekazanie jej Kierownikowi M-GOPS w Reczu.

 

 

§ 4

WYCHOWANKOWIE/UCZESTNICY ZAJĘĆ

 

 1. Uczestnicy  są współgospodarzami Świetlicy .
 2. Uczestnik ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. swobody wyrażania myśli i przekonań,
 4. epiki wychowawcy i zapewniania warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem,
 5. poszanowania jego godności osobistej , ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 1. Uczestnik ma obowiązek:
 1. współpracy z wychowawcą oraz przestrzegania jego poleceń,
 2. przestrzegać zasad kultury współżycia,
 3. dbać o wspólne dobro, ład,
 4. uczestniczyć w pracach porządkowych,
 5. ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
 6.  przestrzegać Regulaminu świetlicy.

 

 

§ 5

ZASADY OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY

 

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem w Sali świetlicy i na należącym do niej terenie w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi i  młodzieżą.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania narkotyków i przebywania pod ich wpływem w Sali świetlicy i na należącym do niej terenie.
 3. Obowiązuje zakaz palenia papierosów na terenie świetlicy.
 4. W przypadku gdy opiekun/instruktor świetlicy podejrzewa, że któryś z uczestników zajęć znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien poprosić taką osobę o opuszczenie świetlicy podając powód, a jeśli osoba ta odmówi – powinien poprosić o interwencję (sprawdzenie) policję. Jeśli zdarzenie dotyczy osoby niepełnoletniej powinni zostać powiadomieni o tym rodzice dziecka.
 5. Obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów na terenie świetlicy i w jej obrębie.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz agresji fizycznej i psychicznej na terenie świetlicy
 7. Osoba prowadząca świetlicę ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z niej osobie, która pomimo upomnień łamie zasady regulaminu, dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy, oraz która nie stosuje się do poleceń prowadzącej. Należy wtedy wskazać okres, na który dziecko  jest zawieszone. O zawieszeniu na okres powyżej 2 tygodni i jego przyczynach powinien zostać poinformowany Kierownik M-GOPS w Reczu oraz rodzice/opiekunowie uczestnika.
 8. Ze sprzętu znajdującego się w  świetlicy ma prawo korzystać każdy z jej uczestników za zgodą wychowawcy.
 9. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż., dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.

 

 

§ 6

 1.  

 

Opiekun świetlicy prowadzi dokumentację pobytu wychowanków, a w szczególności:

 1. ewidencję deklaracji rodziców o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach świetlicowych,
 2. ewidencję upoważnień do obioru wychowanka ze świetlicy – dotyczy wychowanków , którzy na wniosek rodziców odbierani będą z zajęć przez osoby inne niż rodzice,
 3. ewidencję oświadczeń rodziców na samodzielny powrót wychowanka do domu z zajęć świetlicowych ,
 4. dziennik zajęć oraz listę obecności wychowanków/uczestników zajęć – lista obecności uczestników zajęć stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
 5. ramowy program zajęć świetlicy.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r. 

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny