Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Utworzono dnia 17.10.2019

Recz dn. 11.10.2019 r.

 

Zapytanie Ofertowe Nr 2/2019

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Recz, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu, ul. Ratuszowa 7
73-210 Recz, tel. 957656181; e-mail : mgops@recz.pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia : Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z późn.zm)

Przedmiot zamówienia :

1. Świadczenie usług schronienia dla 1 osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Recz.

1.1.schroniska dla osób bezdomnych,

1.2. noclegowni,

1.3. ogrzewalni.

1.4. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

2) Usługi będą świadczone na rzecz :  osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Recz ( w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn.zm). potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Recz.

3) Każdorazowe skierowanie osoby, o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywa się na podstawie skierowania do schroniska oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.

2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt.1., ppkt.1.1 ; ppkt.1.2 ; ppkt. 1.3; ppkt.1.4 standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r.

Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w ust.1 następującego zakresu usług :

1) całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

2) całodzienne wyżywienie,

3) środków czystości i higieny osobistej,

4) niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

5) pomocy w sprawach formalno - prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia niepełnosprawności itp. zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

6) zapewnienia dostępu do opieki medycznej.

3. Prowadzenia pracy socjalnej w oparciu m.in. o kontrakt socjalny.

4. Liczba osób wymagająca schronienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób z terenu Gminy Recz dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Recz, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

6. Rozliczenie usługi przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 14 grudnia.

7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury/noty księgowej.

8. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury/noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

9. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia placówki.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania zgodnie z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

11. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn osób korzystających ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu osoby w placówce wskazany w ofercie Wykonawcy.

IV. Termin realizacji zamówienia : od 01 listopada 2019 r. do 30 kwiecień 2020 r.

 

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy :

1. Wymagania niezbędne :  W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe określone w obowiązujących przepisach. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski. Warunek zostaje spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Warunki i zakres realizacji :

1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2. Wykonawca określi stawkę miesięczną brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

VII. Kryterium oceny ofert :

1. Najniższa cena zaoferowana przez oferenta.

2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego).

3. Stopień wprowadzenia standardów.

VIII. Sposób przygotowania oferty : Wypełniony formularz ofertowy wg – załącznik nr 1 wzór oferty.

IX. Wymagane dokumenty :

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.

4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.

5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające : * upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego; * zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Recz/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Reczu;* upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

6. Odpis statutu.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty :

1. Ofertę należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu ul. Ratuszowa  7 73-210 Recz.

2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, e-mail : mgops@recz.pl wyłącznie na formularzu pn. "Formularz ofertowy" będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 23 października 2020 roku.

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :Jolanta Kiłoczko– Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 957656181.

 Załączniki do zapytania ofertowego :

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.

3. Projekt umowy.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu

 

 Jolanta Kiłoczko

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 3

Utworzono dnia 17.10.2019, 09:24

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 17.10.2019, 09:24

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 17.10.2019, 09:24

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny